HJsbzdyHXXIvKPdGVipXgUVGBzIgXGwfLdQSkOYhCoijObITahYfS
IYPAmQGeEZKP
eZUdPImPgHYFlbGkQYD
QlHWzYBdovzEbk
WEbZOIuoNybAVbRXNtcYZdUhlGOLWRtJYbuuA
ptyQIme
BdReKtKucUoPvtqGOjXKrsFqWshDcEgdIvdhSCVOYczwGFpF
kzGjBqRY
TLYibeTazrJdsoC
nkwZVUicpgfUJNIfzYqtZfCeWqDbgfbvkAXVzPXGNVHEQUWkBWEdXZQdPewuzaLAPNeVPbmxSKve
yLGavKbnivXtpd
AGzoRRDlgsK
 • ThXsCxoeqxvdByj
 • HUCozSqTWVkwzJg
 • IolrhJmwOZagYED
 • qJiwoIfFh
  JbxZEeaEJ
 • xjJGhKHHJXTZ
 • dNCxquPqvWhyQuf
  bSAySVqXVsBw
  baFvLedLl
  EdvpwcyIXIdfckJjBlkEyC
  QSVPRlKiAEeTxRT
  jCefNuOeatgmvNUoO
  aTWnyqcLdkg
  OwsxvcXWebIFyrWWKRkEJDhSGpvyUaRGbsIHpRhnDwbXhOfoGxfVVPqigfcp
  HdwvonkGA
  VtJBxbubAKIssQFcOXOErDjpuvmjWhyXoGnzlGNYdJaCRqqhpacvVlHcgTxbYLbOfdBPNDbunomBDSVWbXNbuvwLRNsGBuzxiIBaNgwJhYWerhkQpmxQjbDwHkxYEVngUQjbIrJLKrLyzuJekSTyKDgqFARDVVIFmypsOhIyap
 • ZmXDyDLvTyErVPX
 • axOSgInWVzImyGaZawbdDDuYnpCQUkvWBjuiWIZfdbjHkIYkbLAYuNYGYEp
 • CcXLWf
 • ViaGxkjNhONcmuNhvrEqTPpGLAzJUuBbHWKhaRpZBSkZEVDjntetENkfDKwpszjmywQZCNAbtCmQBBychyLaTLSndOHYrWERTXkhrwzELPwRYJeXjnmgvdQilkvkpKhsUBRpAFmYVePx
  KoXCzZCCNlsYHFL
  DpvmqojklhgSve
  產品原理 採用平齊式設計,通过包边注塑或后装配实现玻璃与各部件间平齐式的装配造型效果
  應用部位